GRAMATYKA 10

 

 

 

 

 

 

Past Simple

 

Jest to najbardziej neutralny czas przeszły, który nie niesie dodatkowego znaczenia, co nie znaczy, że można go stosować swobodnie.

Używamy go gdy mówimy:

  • o czynnościach, zdarzeniach, które miały miejsce w konkretnym momencie w przeszłości, również gdy pytamy o czas, kiedy coś miało miejsce:

I married John two years ago. Wyszłam za Johna dwa lata temu.

When did you marry John?    Kiedy wyszłaś za Johna?

  • o czynnościach, które zaczęły się i skończyły w przeszłości, następowały po sobie jedna po drugiej, lub miały miejsce w nieokreślonej przeszłości, która już nie ma większego związku z teraźniejszością. O tym, kiedy to było wiemy zazwyczaj z kontekstu

I woke up, got up, brushed my teeth, got dressed and left home. Obudziłam się, wstałam, umyłam zęby, ubrałam się i wyszłam z domu.

I met him when I was in London. Spotkałam go, gdy byłam w Londynie.

  • o czynnościach, które się powtarzały w przeszłości:

She never played bridge. Ona nigdy nie grała w brydża.

I usually went to the cinema on Fridays.  Zazwyczaj w piątki chodziłem do kina.

 

Zdania twierdzące

Czas Present Simple tworzymy dodając do czasownika końcówkę –ed, lub –d (jeśli czasownik kończy się na –e). Niestety, istnieje wiele czasowników nieregularnych i, jak to zwykle bywa, są to te najbardziej popularne czasowniki (patrz tabelka). Forma czasu przeszłego jest ta sama dla wszystkich osób.

 

I worked in Paris a year ago.                         Rok temu pracowałam w Paryżu.

She stayed at home last weekend.                Ona została w domu w zeszły weekend.

 

Zdania przeczące

 

Do tworzenia zdań przeczących potrzebny jest czasownik posiłkowy did, ten sam dla wszystkich osób. Czasownik główny wraca do formy podstawowej.

 

I didn’t work in Paris last year.         W zeszłym roku nie pracowałem w Paryżu.

She didn’t like my dress.                   Nie podobała się jej moja sukienka.

 

Zdania przeczące z czasownikiem be nie wymagają czasownika posiłkowego, gdyż not zawsze łączy się z czasownikiem be. Tak samo jest z czasownikiem can, który w czasie przeszłym ma formę could.

 

She wasn’t at home last night.           Nie było ją w zeszłą noc w domu.

We weren’t happy yesterday.            Nie byliśmy wczoraj szczęśliwi.

She couldn’t help him.                       Ona nie mogła pomóc.

 

Zdania pytające

 

Do tworzenia zdań pytających używamy również czasownika posiłkowego did, który przestawiamy przed podmiot. Czasownik główny wraca do formy podstawowej.

 

Did you know Mary?                        Czy znałeś Mary?

Did you like her dress?          Czy podobała Ci się jej sukienka?

Zdania pytające z czasownikiem be nie wymagają użycia czasownika posiłkowego, gdyż tworzymy je przez inwersję czasownika be. Tak samo jest z czasownikiem can, który w czasie przeszłym ma formę could.

 

Were you at home last night?                 Czy byłeś zeszłej nocy w domu?

Was she tired yesterday?                        Czy ona wczoraj była zmęczona?

Could she dance when she was five?   Czy ona potrafiła tańczyć gdy miała pięć lat?

 

Częste zwroty związane z czasem Past Simple

 

yesterday, the day before yesterday – wczoraj, przedwczoraj

yesterday morning/ afternoon/ evening… – wczoraj rano/ po południu/ wieczorem

last night/ Monday/ week/ year/ winter/… – zeszłej nocy/ w zeszły poniedziałek/ w zeszłym tygodniu/ roku/ zeszłej zimie

two days ago/ five years ago/ an hour ago/ some minutes ago… – dwa dni temu/ pięć lat temu/ godzinę temu/ kilka minut temu

on Monday/Tuesday/… – w poniedziałek/ wtorek…

in January/February/… – w styczniu/ lutym…

in 1936/1998/… – w 1936/1998

 

Czasownik be (być) w czasie Past Simple

 

Nie dość, że jest to czasownik, który ma nieregularną formę czasu przeszłego, to również w tym czasie ulega koniugacji (odmiany przez osoby).

 

I

he

she

it

was

sick yesterday.

you

we

they

were

Pisownia

Dodawanie końcówki czasu przeszłego (–ed)

 

Jeśli czasownik kończy się na pojedynczą samogłoskę, po której następuje pojedyncza spółgłoska, spółgłoskę tę podwajamy:

 

stop – stopped

prefer – preferred

regret – regretted


Ćwiczenie 1.

Wstaw was lub were w luki.

 

I _____n’t there.

She _____ happy.

_____ you at home last night?

Where _____ you two years ago at eight o’clock?

Why _____ you late the day before yesterday?

They _____ angry.

We _____ on holiday in summer.

He _____n’t at school two days ago, because he was sick.

_____ your car expensive?

The weather _____ nice yesterday.

I _____ very tired last week.

_____ you hungry?

 

Odpowiedź:

I wasn’t there.

She was happy.

Were you at home last night?

Where were you two years ago at eight o’clock?

Why were you late the day before yesterday?

They were angry.

We were on holiday in summer.

He wasn’t at school two days ago, because he was sick.

Was your car expensive?

The weather was nice yesterday.

I was very tired last week.

Were you hungry?


Ćwiczenie 2.

Wstaw czasownik podany w nawiasie w czasie Past Simple:

 

They (want) to thank him for help.

You (play) tennis well.

We (walk) home yesterday.

They (be) hungry.

I (close) the book angrily.

She (open) her shop last year.

He (love) her some years ago.

 

Odpowiedź:

They wanted to thank him for help.

You played tennis well.

We walked home yesterday.

They were hungry.

I closed the book angrily.

She opened her shop last year.

He loved her some years ago.


Ćwiczenie 3.

Podane zdania twierdzące przekształć w zdania przeczące.

 

They wanted to thank him for help.

You played tennis well.

We walked home yesterday.

They were hungry.

I closed the book angrily.

She opened her shop last year.

He loved her some years ago.

 

Rozwiązanie:

They didn’t want to thank him for help.

You didn’t play tennis well.

We didn’t walk home yesterday.

They weren’t hungry.

I didn’t close the book angrily.

She didn’t open her shop last year.

He didn’t love her some years ago.

 

Ćwiczenie 4.

Podane zdania twierdzące przekształć w pytania:

 

They wanted to thank him for help.

You played tennis well.

We walked home yesterday.

They were hungry.

I closed the book angrily.

She opened her shop last year.

He loved her some years ago.

 

Rozwiązanie:

Did they want to thank him for help?

Did you play tennis well?

Did we walk home yesterday?

Were they hungry?

Did I close the book angrily?

Did she open her shop last year?

Did he love her some years ago?


Ćwiczenie 5.

Wstaw w zdania twierdzące i przeczące czasowniki w odpowiedniej formie czasu Past Simple (nie zapomnij o czasownikach posiłkowych w przeczeniach).

 

She __________ to me last night. (not, come)

I __________ him long time ago. (know)

They __________ to the cinema yesterday. (not, go)

They __________ married 20 years ago. (get)

I __________ to London in 1997. (move)

We __________ from the prison last year. (escape)

She __________ tennis well when she was a child. (not, play)

He __________ a letter last weekend. (not, write)

It __________ the day before yesterday. (rain)

You __________ her to do it. (not, promise)

I __________ him yesterday. (visit)

We __________ them when they asked us. (help)

 

Odpowiedź:

She didn’t come to me last night.

I knew him long time ago.

They didn’t go to the cinema yesterday.

They got married 20 years ago.

I moved to London in 1997.

We escaped from the prison last year.

She didn’t play tennis well when she was a child.

He didn’t write a letter last weekend.

It rained the day before yesterday.

You didn’t promise her to do it.

I visited him yesterday.

We helped them when they asked us.


Ćwiczenie 6.

Zdanie przeczące zamień na twierdzące i na odwrót.

 

She didn’t come to me last night.

I knew him long time ago.

They didn’t go to the cinema yesterday.

They got married 20 years ago.

I moved to London in 1997.

We escaped from the prison last year.

She didn’t play tennis well when she was a child.

He didn’t write a letter last weekend.

It rained the day before yesterday.

You didn’t promise her to do it.

I visited him yesterday.

We helped them when they asked us.

 

Odpowiedź:

She came to me last night.

I didn’t know him long time ago.

They went to the cinema yesterday.

They didn’t get married 20 years ago.

I didn’t move to London in 1997.

We didn’t escape from the prison last year.

She played tennis well when she was a child.

He wrote a letter last weekend.

It didn’t rain the day before yesterday.

You promised her to do it.

I didn’t visit him yesterday.

We didn’t help them when they asked us.


Ćwiczenie 7

Wstaw w zdania czasowniki w odpowiedniej formie czasu Past Simple (zwróć uwagę na zdania z czasownikiem be).

 

Columbus __________ America. (discover)

I __________ the answer. (not, know)

They __________ what I said. (not, understand)

It __________ cold two days ago. (not, be)

She __________ me a very important question yesterday. (ask)

Maria __________ this book on the table. (not, put)

She __________ me without a word. (leave)

My mother __________ tired yesterday. (be)

We __________ her boyfriend. (not, like)

I __________ up early this morning. (not, wake)

John and Mary __________ at me. (not, look)

They __________ surprised. (not, be)

 

Odpowiedź:

Columbus discovered America.

I didn’t know the answer.

They didn’t understand what I said.

It wasn’t cold two days ago.

She asked me a very important question yesterday.

Maria didn’t put this book on the table.

She left me without a word.

My mother was tired yesterday.

We didn’t like her boyfriend.

I didn’t wake up early this morning.

John and Mary didn’t look at me.

They weren’t surprised.


Ćwiczenie 8

Utwórz pytania (nie zapomnij o czasowniku posiłkowym).

 

__________ America. (Columbus, discover)

__________ the answer. (I, know)

__________ what I said. (they, understand)

__________ cold two days ago. (it, be)

__________ me a very important question yesterday. (she, ask)

__________ this book on the table. (Maria, put)

__________ me without a word. (she, leave)

__________ tired yesterday. (my mother, be)

__________ her boyfriend. (we, like)

__________ up early this morning. (I, wake)

__________ look at me. (They, look)

__________ surprised. (They, be)

 

Odpowiedź:

Did Columbus discover America?

Did I know the answer?

Did they understand what I said?

Was it cold two days ago?

Did she ask me a very important question yesterday?

Did Maria put this book on the table?

Did she leave me without a word.

Was my mother tired yesterday?

Did we like her boyfriend?

Did I wake up early this morning?

Did they look at me?

Were they surprised?

 

 

Some/any – body/where/one/thing

 

Some i any (o których uczyliśmy się w lekcji 5) spotykamy również w złożeniach, a ich zastosowanie jest analogiczne do użycia some i any. To znaczy – złożenia z some występują w zdaniach twierdzących, a z any w zdaniach pytających i przeczących.

UWAGA! Some w złożeniach występuje również w propozycjach (czyli zdaniach pytających).

Np.:

Do you want something to drink? Czy masz ochotę na coś do picia?

 

zdania twierdzące

Some

thing

body

one

where

coś

ktoś

ktoś

gdzieś

Any

zdania pytające

zdania przeczące

thing

body

one

where

coś

ktoś

ktoś

gdzieś

nic

nikt

nikt

nigdzie

 

UWAGA!

Jak widać, nie ma różnicy pomiędzy somebody i someone, oraz anybody i anyone.

 

There is somebody/someone in the house.    Ktoś jest w domu.

Is there anybody/anyone in the house?         Czy ktoś jest w domu?

There isn’t anybody/anyone in the house.     Nikogo nie ma w domu.

 

I have something for him.                  Mam coś dla niego.

Do you have anything for him?         Czy masz coś dla niego.

I don’t have anything for him.          Nie mam nic dla niego.

 

I want to go somewhere on holiday.                         Chcę gdzieś pojechać na wakacje.

Do you want to go anywhere on holiday?              Czy chcesz gdzieś pojechać na wakacje?

I don’t want to go anywhere on holiday.                  Nie chcę nigdzie pojechać na wakacje.


Ćwiczenie 1. drag and drop

Wstaw w lukę słowo z ramki:

 

somebody something somewhere someone anybody anything anywhere anyone

 

tekst

odpowiedź

I think there is _____ at the door.

I don’t have _____ for you.

She lives with _____.

He doesn’t do _____ now.

He lives _____ in London.

Do you like _____ in your group?

They don’t go _____. They stay at home.

My hair is terrible. I can’t do _____ with it.

I want to live _____ in the mountains.

Do you know _____ in London?

someone somebody

anything

somebody someone

anything

somewhere

anybody

anywhere

anything

somewhere

anybody

 

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s