Ćwiczenia – Future Simple, First Conditional, Verb patterns

Presentation 1. First Conditional.

 

Sabrina: I have decided to change my lifestyle.

Bob: Sounds serious. What are you going to do?

Sabrina: I will get up every morning some minutes earlier and do some physical exercises.

Bob: What will you do if you oversleep?

Sabrina: If I oversleep, I will do exercises after lessons.

Bob: What will you do if you are tired after the lessons, as you usually are?

Sabrina: If I am tired after the lessons I will get up earlier the next morning and do twice as much exercises.

Bob: What will you do if you oversleep the next morning? And, as far as I know you, that’s very possible.

Sabrina: If I don’t get up earlier the next morning, I will do the exercises next night.

Bob: What will you do if you have a party next night?

Sabrina: If I have a party, I will have enough exercises.

Bob: And if you go to the party you will certainly oversleep the next morning.

Sabrina: I know what you mean. If I go to the party I will have a hangover. If I have a hangover I will not go to the classes. I usually don’t go to the classes the next day after a party.

Bob: If you don’t go to the classes, you will be full of remorse.

Sabrina: I play truancy quite often. If I don’t go to the University I will not be full of remorse.

Bob: When you are a student you don’t play truancy.

Sabrina: Really?

Bob: No, you just don’t feel like going to the classes.

Sabrina: Nice expression! I don’t feel like going to the classes quite often, unfortunately.

Bob: Me too.

 

Exercise 1.

Reading comprehension.

Choose the correct answer.

 

Who has decided to change his or her life?

Sabrina.  ∗

Bob.

 

What is she going to do?

Exercise every morning.  

Get up every morning.

 

What will she do if she sleeps too long?

She will be tired.

She will exercise after the classes.

 

What will she do if she is tired after the lessons?

She will do more exercises the next morning.

She will go to a party.

 

What will she do if she has a hangover?

She will do twice as much exercises.

She won’t go to the classes.

 

Will she be full of remorse when she goes to the classes?

Yes, she will.

No, she won’t.

 

Does Sabrina play truancy often?

Yes, she does.

No, she doesn’t.

 

Does she often want to go to the classes?

Yes, she does.

No, she doesn’t.

 

Exercise 2

First Conditional.

 

Fill in the gaps using the verbs in brackets in the correct form.

 

Sabrina: I have decided to change my lifestyle.

Bob: Sounds serious. What are you going to do?

Sabrina: I will get up every morning some minutes earlier and do some physical exercises.

Bob: What ______ you ______ (do) if you ______ (oversleep), as you usually are?

Sabrina: If I ______ (oversleep), I ______ (do) exercises after lessons.

Bob: What ______ you ______ (do) if you ______ (be) tired after the lessons?

Sabrina: If I ______ (be) tired after the lessons I ______ (get up) earlier the next morning and ______ (do) twice as much exercises.

Bob: What ______ you ______ (do) if you______ (oversleep) the next morning? And, as far as I know you, that’s very possible.

Sabrina: If I ______ (not get up) earlier the next morning, I ______ (do) the exercises next night.

Bob: What ______ you ______ if you ______ (have) a party next night?

Sabrina: If I ______ (have) a party, I ______ (have) enough exercises.

Bob: And if you ______ (go) to the party you will certainly oversleep the next morning.

Sabrina: I know what you mean. If I ______ (go) to the party I ______ (have) a hangover, that’s sure. If I ______ (have) a hangover I ______ (not go) to the classes. I usually don’t go to the classes the next day after a party.

Bob: If you ______ (not go) to the classes, you ______ (be) full of remorse.

Sabrina: I play truancy quite often. If I ______ (not go) to the University I ______ (not be) full of remorse.

Bob: When you are a student you don’t play truancy.

Sabrina: Really?

Bob: No, you just don’t feel like ______ (go) to the classes.

Sabrina: Nice expression! I don’t feel like ______ (go) to the classes quite often, unfortunately.

Bob: Me too.

 

Exercise 3.

First Conditional.

 

Fill in the gaps using the verbs in brackets in the correct form.

 

Mark is a teenager and he wants to borrow a car from his parents. He says:

 

If you give me a car…

I __________ (be) very grateful.

I __________ (wash) it.

I __________ (love) you forever

I __________ (cook) dinner.

I __________ (tidy) my room.

I __________ (be) better.

I __________ (be) always on time.

I __________ (learn) more.

I __________ (wash) the dishes for a week.

 

ODPOWIEDŹ

˙ʞǝǝʍ ɐ ɹoɟ sǝɥsıp ǝɥʇ ɥsɐʍ ןןıʍ ı
˙ǝɹoɯ uɹɐǝן ןןıʍ ı
˙ǝɯıʇ uo sʎɐʍןɐ ǝq ןןıʍ ı
˙ɹǝʇʇǝq ǝq ןןıʍ ı
˙ɯooɹ ʎɯ ʎpıʇ ןןıʍ ı
˙ɹǝuuıp ʞooɔ ןןıʍ ı
ɹǝʌǝɹoɟ noʎ ǝʌoן ןןıʍ ı
˙ʇı ɥsɐʍ ןןıʍ ı
˙ןnɟǝʇɐɹƃ ʎɹǝʌ ǝq ןןıʍ ı
…ɹɐɔ ɐ ǝɯ ǝʌıƃ noʎ ɟı

Exercise 4.

First Conditional.

 

Fill in the gaps using the verbs in brackets in the correct form.

 

Chris is ten. He wants to have a dog very much. He goes to his mother to ask for a puppy. She says that she has to talk with his father. That’s what his father say:

 

“If he _____ (get) a dog, he _____ (have to) look after it.

If he _____ (agree) to take care after the dog, he _____ (have to) feed it and walk it.

If he _____ (go) for walks with it, he _____ (have) no time to learn.

If he _____ (have) no time to learn, he _____ (get) worse notes.

If he _____ (get) worse notes, he _____ (not be) admitted to the university.

If he _____ (not study), he _____ (not have) proper education.

If he _____ (not have) proper education, he _____ (not get) a good job.

If he _____ (not get) a good job, we _____ (have to) support him.

If we _____ (have to) support him, later we _____ (have to) work for him and his family.

If we _____ (have to) work for him when he are grown-up, there _____ (be) quarrels because his family will have some needs.

If there _____ (be) quarrels, he _____ (divorce).

If he _____ (divorce), he _____ (be) unhappy.

I don’t want him to be unhappy, that is why he will not get a dog!”

 

ODPOWIEDŹ

”¡ƃop ɐ ʇǝƃ ʇou ןןıʍ ǝɥ ʎɥʍ sı ʇɐɥʇ ‚ʎddɐɥun ǝq oʇ ɯıɥ ʇuɐʍ ʇ’uop ı
˙ʎddɐɥun ǝq ןןıʍ ǝɥ ‚sǝɔɹoʌıp ǝɥ ɟı
˙ǝɔɹoʌıp ןןıʍ ǝɥ ‚sןǝɹɹɐnb ǝɹɐ ǝɹǝɥʇ ɟı
˙spǝǝu ǝɯos ǝʌɐɥ ןןıʍ ʎןıɯɐɟ sıɥ ǝsnɐɔǝq sןǝɹɹɐnb ǝq ןןıʍ ǝɹǝɥʇ ‚dn-uʍoɹƃ sı ǝɥ uǝɥʍ ɯıɥ ɹoɟ ʞɹoʍ oʇ ǝʌɐɥ ǝʍ ɟı
˙ʎןıɯɐɟ sıɥ puɐ ɯıɥ ɹoɟ ʞɹoʍ oʇ ǝʌɐɥ ןןıʍ ǝʍ ɹǝʇɐן ‚ɯıɥ ʇɹoddns oʇ ǝʌɐɥ ǝʍ ɟı
˙ɯıɥ ʇɹoddns oʇ ǝʌɐɥ ןןıʍ ǝʍ ‚qoɾ pooƃ ɐ ʇǝƃ ʇ’usǝop ǝɥ ɟı
˙qoɾ pooƃ ɐ ʇǝƃ ʇou ןןıʍ ǝɥ ‚uoıʇɐɔnpǝ ɹǝdoɹd ǝʌɐɥ ʇ’usǝop ǝɥ ɟı
˙uoıʇɐɔnpǝ ɹǝdoɹd ǝʌɐɥ ʇou ןןıʍ ǝɥ ‚ʎpnʇs ʇ’usǝop ǝɥ ɟı
˙ʎʇısɹǝʌıun ǝɥʇ oʇ pǝʇʇıɯpɐ ǝq ʇou ןןıʍ ǝɥ ‚sǝʇou ǝsɹoʍ sʇǝƃ ǝɥ ɟı
˙sǝʇou ǝsɹoʍ ʇǝƃ ןןıʍ ǝɥ ‚uɹɐǝן oʇ ǝɯıʇ ou sɐɥ ǝɥ ɟı
˙uɹɐǝן oʇ ǝɯıʇ ou ǝʌɐɥ ןןıʍ ǝɥ ‚ʇı ɥʇıʍ sʞןɐʍ ɹoɟ sǝoƃ ǝɥ ɟı
˙ʇı ʞןɐʍ puɐ ʇı pǝǝɟ oʇ ǝʌɐɥ ןןıʍ ǝɥ ‚ƃop ǝɥʇ ɹǝʇɟɐ ǝɹɐɔ ǝʞɐʇ oʇ sǝǝɹƃɐ ǝɥ ɟı
˙ʇı ɹǝʇɟɐ ʞooן oʇ ǝʌɐɥ ןןıʍ ǝɥ ‚ƃop ɐ sʇǝƃ ǝɥ ɟı“

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s