Lekcja – Communication

A man travels the world over in search of what he needs and returns home to find it.
George Moore

Todd and Jason are two young Americans who have just graduated from the university. As they both come from fairly affluent backgrounds zamożnych sfer, their parents have decided to pay for a two week trip to Europe as a graduation present before they begin graduate school in the fall jesienią. They are both very excited, since neither of them has previously traveled abroad. On this trip, they are planning to visit London, Paris, Geneva, Lucerne, Munich, the Bavarian Alps, the German spa town uzdrowisko of Baden-Baden, and finally Vienna, before flying first back to London and then onward to dalej do New York. They both have bought many maps and guidebooks, and are eagerly planning their trip in Todd’s living room, as they both wish to sample spróbować at least a small amount of the “grand traditional European lifestyle” they have read about and seen portrayed so many times in the movies. They will try to fit into their limited budget ograniczonego budżetu such highlights atrakcje as high tea at the Ritz Hotel in London, lunch at the Hotel Crillon in Paris, a visit to a top café overlooking z widokiem na lake Geneva, dinner at perhaps the oldest restaurant in Europe, the “Old Swiss House” in Lucerne, Switzerland, a visit to the elegant old-world casino in the German spa town of Baden-Baden, and finally a lavish hojną “final celebration” dinner at the Sacher restaurant in Vienna, where the two hope to feast delektować się on the best wiener schnitzel ever, as well as the internationally renowned słynny desert the “Sacher torte”.

 

Todd: I can’t wait to be served those great little sandwiches by some waiter in formal dress.

Jason: Yeah, it will be a real kick to feel like an English lord for a few hours.

Todd: We better make reservations tomorrow, because all the guidebooks suggest as far ahead as possible tak wcześnie jak to możliwe.

Jason: For sure I’ll handle it. Załatwię to.

Todd: Good. And I’ll book the “Crillon”. I’m so glad they have this special set menu.

Jason: Me too. Of course fifty dollars for lunch is no giveaway darmocha, but for a five course meal at one of the world’s most lavish bogatej and famous restaurants…

Todd: Truly once in a lifetime material.

Jason: I’m really looking forward to Geneva too.

Todd: I know. It’s supposed to be such a gorgeous city. I’m so glad we found space at that small hotel for seventy dollars.

Jason: I know, since the average przeciętny hotel room in the city goes for more than $250.00.

Todd: Switzerland sure ain’t cheap nie jest tania, so I hope it lives up to to jest zgodne z the guidebooks.

Jason: I’m glad we decided to spring for the five star hotel “National” in Lucerne, after our stay at those other fleabags.

Todd: Yeah me too, but we have no choice with our resources.

Jason: Of course, but I’m also glad that we budgeted for some decent places przyzwoitych miejsc in Munich, Baden-Baden, and Vienna.

Todd: All in all we’ve planned O.K. It was so nice of “the rents” to stake us on this trip postawili nam tę wycieczkę.

Jason: For sure. Well only a week to go, and we are out of here i nas tu nie będzie.

 

The big day arrives and they are driven to the airport by Todd’s parents, who wish them well and remind przypominają them to be careful, especially while exploring zwiedzania the big cities during the evening. They both agree, and say their farewells żegnają się. They then proceed podchodzą to their airline’s ticket counter where the ticket agent gives them the very pleasant and unexpected news that they will both be “upgraded” to the business class cabin free of charge bezpłatnie, since economy class has been overbooked przepełniony. The boys eagerly await the boarding of their plane, anticipating ciesząc się large comfortable fully reclining seats rozkładane siedzenia, a large amount of legroom, free champagne, and restaurant quality food served on fine china accompanied by real silverware srebrem. They are not disappointed!

 

Exercise 1
Complete the text with the missing sentences.

A
They also want to visit the elegant old-world casino in the German spa town of Baden-Baden, and finally a lavish “final celebration” dinner at the Sacher restaurant in Vienna, where the two hope to feast on the best wiener schnitzel ever, as well as the internationally renowned desert the “Sacher torte”

B
On this trip, they are planning to visit London, Paris, Geneva, Lucerne, Munich, the Bavarian Alps, the German spa town of Baden-Baden, and finally Vienna, before flying first back to London and then onward to New York.

C
They both wish to sample at least a small amount of the “grand traditional European lifestyle” they have read about and seen portrayed so many times in the movies.

D
As they both come from fairly affluent backgrounds, their parents have decided to pay for a two week trip to Europe as a graduation present before they begin graduate school in the fall.

 

Todd and Jason are two young Americans who have just graduated from the university. ________________________. They are both very excited, since neither of them has previously traveled abroad. _______________________ . They both have bought many maps and guidebooks, and are eagerly planning their trip in Todd’s living room. _________________________. They will try to fit into their limited budget such highlights as high tea at the Ritz Hotel in London, lunch at the Hotel Crillon in Paris, a visit to a top café overlooking lake Geneva, dinner at perhaps the oldest restaurant in Europe, the “Old Swiss House” in Lucerne, Switzerland. ________________________________.

 

1 –        2 –       3 –      4 –

 

Exercise 2

Complete the text with the following verbs.

agree anticipating are are driven arrives await be be gives has been proceed remind say wish

The big day ____ and they ____ to the airport by Todd’s parents, who ____ them well and ____ them to____ careful, especially while exploring the big cities during the evening. They both ____, and ____ their farewells. They then ____ to their airline’s ticket counter where the ticket agent ____ them the very pleasant and unexpected news that they will both ____ “upgraded” to the business class cabin free of charge, since economy class ____ overbooked. The boys eagerly ____ the boarding of their plane, ____ large comfortable fully reclining seats, a large amount of legroom, free champagne, and restaurant quality food served on fine china accompanied by real silverware. They ____ not disappointed!

 

CHECK POINT
Check if you remember these words. Should you need any help, just klick on them.

1. AFFLUENT BACKGROUNDS ZAMOŻNE SFERY
2. ANTICIPATE CIESZYĆ SIĘ
3. AVERAGE PRZECIĘTNIE
4. DECENT PLACES PRZYZWOITE MIEJSCA
5. EXPLORE THE CITY ZWIEDZAĆ MIASTO
6. FAREWELL POŻEGNANIE
7. FEAST DELEKTOWAĆ SIĘ; UCZTA
8. FREE OF CHARGE BEZPŁATNIE
9. HIGHLIGHTS ATRAKCJE
10. IN THE FALL JESIENIĄ
11. LAVISH ROZRZUTNY, HOJNY, BOGATY
12. ONWARD DALEJ, NAPRZÓD
13. OVERLOOKING Z WIDOKIEM NA
14. RECLINING SEATS ROZKŁADANE SIEDZENIA
15. RENOWNED SŁYNNY
16. SAMPLE SPRÓBOWAĆ
17. SILVERWARE SREBRO STOŁOWE
18. SPA TOWN UZDROWISKO
19. STAKE SOMEBODY ON STH. POSTAWIĆ KOMUŚ COŚ
20. WE ARE OUT OF HERE NIE MA NAS TUTAJ

 

ODPOWIEDZI

Exercise 1

˙”ǝʇɹoʇ ɹǝɥɔɐs“ ǝɥʇ ʇɹǝsǝp pǝuʍouǝɹ ʎןןɐuoıʇɐuɹǝʇuı ǝɥʇ sɐ ןןǝʍ sɐ ‚ɹǝʌǝ ןǝzʇıuɥɔs ɹǝuǝıʍ ʇsǝq ǝɥʇ uo ʇsɐǝɟ oʇ ǝdoɥ oʍʇ ǝɥʇ ǝɹǝɥʍ ‚ɐuuǝıʌ uı ʇuɐɹnɐʇsǝɹ ɹǝɥɔɐs ǝɥʇ ʇɐ ɹǝuuıp ”uoıʇɐɹqǝןǝɔ ןɐuıɟ“ ɥsıʌɐן ɐ ʎןןɐuıɟ puɐ ‚uǝpɐq-uǝpɐq ɟo uʍoʇ ɐds uɐɯɹǝb ǝɥʇ uı ouısɐɔ pןɹoʍ-pןo ʇuɐbǝןǝ ǝɥʇ ʇısıʌ oʇ ʇuɐʍ osןɐ ʎǝɥʇ ˙puɐןɹǝzʇıʍs ‚ǝuɹǝɔnן uı ”ǝsnoɥ ssıʍs pןo“ ǝɥʇ ‚ǝdoɹnǝ uı ʇuɐɹnɐʇsǝɹ ʇsǝpןo ǝɥʇ sdɐɥɹǝd ʇɐ ɹǝuuıp ‚ɐʌǝuǝb ǝʞɐן buıʞooןɹǝʌo éɟɐɔ doʇ ɐ oʇ ʇısıʌ ɐ ‚sıɹɐd uı uoןןıɹɔ ןǝʇoɥ ǝɥʇ ʇɐ ɥɔunן ‚uopuoן uı ןǝʇoɥ zʇıɹ ǝɥʇ ʇɐ ɐǝʇ ɥbıɥ sɐ sʇɥbıןɥbıɥ ɥɔns ʇǝbpnq pǝʇıɯıן ɹıǝɥʇ oʇuı ʇıɟ oʇ ʎɹʇ ןןıʍ ʎǝɥʇ ˙sǝıʌoɯ ǝɥʇ uı sǝɯıʇ ʎuɐɯ os pǝʎɐɹʇɹod uǝǝs puɐ ʇnoqɐ pɐǝɹ ǝʌɐɥ ʎǝɥʇ ”ǝןʎʇsǝɟıן uɐǝdoɹnǝ ןɐuoıʇıpɐɹʇ puɐɹb“ ǝɥʇ ɟo ʇunoɯɐ ןןɐɯs ɐ ʇsɐǝן ʇɐ ǝןdɯɐs oʇ ɥsıʍ ɥʇoq ʎǝɥʇ ˙ɯooɹ buıʌıן s’ppoʇ uı dıɹʇ ɹıǝɥʇ buıuuɐןd ʎןɹǝbɐǝ ǝɹɐ puɐ ‚sʞooqǝpınb puɐ sdɐɯ ʎuɐɯ ʇɥbnoq ǝʌɐɥ ɥʇoq ʎǝɥʇ ˙ʞɹoʎ ʍǝu oʇ pɹɐʍuo uǝɥʇ puɐ uopuoן oʇ ʞɔɐq ʇsɹıɟ buıʎןɟ ǝɹoɟǝq ‚ɐuuǝıʌ ʎןןɐuıɟ puɐ ‚uǝpɐq-uǝpɐq ɟo uʍoʇ ɐds uɐɯɹǝb ǝɥʇ ‚sdןɐ uɐıɹɐʌɐq ǝɥʇ ‚ɥɔıunɯ ‚ǝuɹǝɔnן ‚ɐʌǝuǝb ‚sıɹɐd ‚uopuoן ʇısıʌ oʇ buıuuɐןd ǝɹɐ ʎǝɥʇ ‚dıɹʇ sıɥʇ uo ˙pɐoɹqɐ pǝןǝʌɐɹʇ ʎןsnoıʌǝɹd sɐɥ ɯǝɥʇ ɟo ɹǝɥʇıǝu ǝɔuıs ‚pǝʇıɔxǝ ʎɹǝʌ ɥʇoq ǝɹɐ ʎǝɥʇ ˙ןןɐɟ ǝɥʇ uı ןooɥɔs ǝʇɐnpɐɹb uıbǝq ʎǝɥʇ ǝɹoɟǝq ʇuǝsǝɹd uoıʇɐnpɐɹb ɐ sɐ ǝdoɹnǝ oʇ dıɹʇ ʞǝǝʍ oʍʇ ɐ ɹoɟ ʎɐd oʇ pǝpıɔǝp ǝʌɐɥ sʇuǝɹɐd ɹıǝɥʇ ‚spunoɹbʞɔɐq ʇuǝnןɟɟɐ ʎןɹıɐɟ ɯoɹɟ ǝɯoɔ ɥʇoq ʎǝɥʇ sɐ ˙ʎʇısɹǝʌıun ǝɥʇ ɯoɹɟ pǝʇɐnpɐɹb ʇsnظ ǝʌɐɥ oɥʍ suɐɔıɹǝɯɐ bunoʎ oʍʇ ǝɹɐ uosɐظ puɐ ppoʇ

Exercise 2

¡pǝʇuıoddɐsıp ʇou ǝɹɐ ʎǝɥʇ ˙ǝɹɐʍɹǝʌןıs ןɐǝɹ ʎq pǝıuɐdɯoɔɔɐ ɐuıɥɔ ǝuıɟ uo pǝʌɹǝs pooɟ ʎʇıןɐnb ʇuɐɹnɐʇsǝɹ puɐ ‚ǝubɐdɯɐɥɔ ǝǝɹɟ ‚ɯooɹbǝן ɟo ʇunoɯɐ ǝbɹɐן ɐ ‚sʇɐǝs buıuıןɔǝɹ ʎןןnɟ ǝןqɐʇɹoɟɯoɔ ǝbɹɐן buıʇɐdıɔıʇuɐ ‚ǝuɐןd ɹıǝɥʇ ɟo buıpɹɐoq ǝɥʇ ʇıɐʍɐ ʎןɹǝbɐǝ sʎoq ǝɥʇ ˙pǝʞooqɹǝʌo uǝǝq sɐɥ ssɐןɔ ʎɯouoɔǝ ǝɔuıs ‚ǝbɹɐɥɔ ɟo ǝǝɹɟ uıqɐɔ ssɐןɔ ssǝuısnq ǝɥʇ oʇ ”pǝpɐɹbdn“ ǝq ɥʇoq ןןıʍ ʎǝɥʇ ʇɐɥʇ sʍǝu pǝʇɔǝdxǝun puɐ ʇuɐsɐǝןd ʎɹǝʌ ǝɥʇ ɯǝɥʇ sǝʌıb ʇuǝbɐ ʇǝʞɔıʇ ǝɥʇ ǝɹǝɥʍ ɹǝʇunoɔ ʇǝʞɔıʇ s’ǝuıןɹıɐ ɹıǝɥʇ oʇ pǝǝɔoɹd uǝɥʇ ʎǝɥʇ ˙sןןǝʍǝɹɐɟ ɹıǝɥʇ ʎɐs puɐ ‚ǝǝɹbɐ ɥʇoq ʎǝɥʇ ˙buıuǝʌǝ ǝɥʇ buıɹnp sǝıʇıɔ bıq ǝɥʇ buıɹoןdxǝ ǝןıɥʍ ʎןןɐıɔǝdsǝ ‚ןnɟǝɹɐɔ ǝq oʇ ɯǝɥʇ puıɯǝɹ puɐ ןןǝʍ ɯǝɥʇ ɥsıʍ oɥʍ ‚sʇuǝɹɐd s’ppoʇ ʎq ʇɹodɹıɐ ǝɥʇ oʇ uǝʌıɹp ǝɹɐ ʎǝɥʇ puɐ sǝʌıɹɹɐ ʎɐp bıq ǝɥʇ

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s