Lekcja – Past Continuous

Czas Past Continuous jest stosowany, gdy nie interesuje nas ukończenie danej czynności, ale czynność sama w sobie, sam fakt jej trwania. Przy tłumaczeniu z Past Continuous używamy czasowników niedokonanych (czytałem, a nie przeczytałem, pisałem, a nie napisałem, brałam prysznic, a nie wzięłam prysznic)

Używamy go gdy mówimy o

czynności, która trwała, kiedy nastąpiła inna:

 I was watching TV when the telephone rang.    Kąpałam się, gdy zadzwonił

 

– dwóch czynnościach, które odbywały się równolegle.

While I was playing the piano, the dog was barking.  Podczas gdy grałam na pianinie, pies szczekał.

 

– czynności, która trwała przez pewien okres czasu w przeszłości.

I was reading all day yesterday.             Wczoraj cały dzień czytałam.

 

UWAGA! Czasem zarówno zdanie w Past Simple, jak i zdanie w czasie Past Continuous jest możliwe i prawidłowe. Wszystko zależy od intencji mówiącego. Jeśli chcemy podkreślić samą czynność, a nie fakt jej ukończenia, używamy czasu Past Continuous. Natomiast jeśli mówimy o zdarzeniach, które zazwyczaj dzieją się szybko (telefon dzwoni, ktoś puka do drzwi, spada szklanka, zamykamy drzwi…) – używamy Past Simple. Past Continuous w przypadku takich zdarzeń byłby zwróceniem uwagi na niezwykłość sytuacji (The telephone was ringing…. sugeruje, że telefon dzwonił i dzwonił. While I was closing the door… znaczy, że to nie było szybkie trzaśnięcie, tylko coś się zdążyło w tym czasie wydarzyć.)

 

Zdania twierdzące

Past Continuous składa się z czasownika be w odpowiedniej osobie (was, were), oraz z czasownika głównego z końcówką –ing.

I was reading a book at this time yesterday.                 Wczoraj o tej porze czytałam książkę.

You were reading a book at this time yesterday.          Wczoraj o tej porze czytałeś książkę.

He was reading a book at this time yesterday.              Wczoraj o tej porze on czytał książkę.

 

Zdania przeczące

Przeczenie tworzymy dodając not do czasownika be.

I was not reading a book at this time yesterday.           = I wasn’t reading a book at this time yesterday.          Wczoraj o tej porze nie czytałem książki.

You were not reading a book at this time yesterday. = You weren’t reading a book at this time yesterday.      Wczoraj o tej porze nie czytałeś książki.

He was not reading a book at this time yesterday.   = He wasn’t reading a book             Wczoraj o tej porze on nie czytał książki.

 

Zdania pytające

Pytanie tworzymy poprzez inwersję czasownika be (przenosimy go przed podmiot)

Was I reading a book?               Czy ja gotuję?

Were you reading a book?       Czy ty gotujesz?

Was he reading a book?             Czy on gotuje?

 

Krótkie odpowiedzi

Tworzymy je tak samo jak w zdaniach w czasie Present Simple z czasownikiem be.

Was I reading a book? Czy ja czytałam książkę?

Yes, I was.                  Tak.

No, I was not.             Nie.

Were you reading a book?       Czy ty czytałeś książkę?

 Yes, you were.            Tak.

    No, you weren’t.         Nie.

 

Charakterystyczne określenia czasu:

From… to

All day yesteday/night/afternoon

At five o’clock yesterday/thy day before yesterday/last night

At this time yesterday/the day before yesterday/last night/morning/afternoon

 

UWAGA!

Jak widać, czas Past Continuous często występuje w jednym zdaniu z Past Simple, służąc wtedy jako tzw. czas tła dla zdarzenia, które wydarzyło się w Past Simple.

Należy zwrócić uwagę na różnice znaczeniowe pomiędzy zdaniem w Past Coninuous i Past Simple, a zdaniem, w którym został użyty dwa razy czas Past Simple (dwie czynności nastąpiły jedna po drugiej).

When I came home, my wife was preparing dinner. Kiedy wróciłem do domu, moje żona przygotowywała obiad. (była w trakcie gotowania)

 

Exercise 1.

Uzupełnij luki poniższymi czasownikiem  w odpowiedniej formie czasu Present Continuous trybu twierdzącego.

bark    eat     play      read     smile     take     talk     watch

1. I ­­­­­­__________ TV all day yesterday.

2. You __________ a bath when she came in.

3.  He __________ football for two hours.

4. She __________ a newspaper.

5. It __________ loudly for half and hour.

6. We __________ to each other.

7. You __________ on the phone at 11 p.m.

8. They __________ breakfast when the postman came.

 

Exercise 2.

Uzupełnij luki poniższymi czasownikiem w odpowiedniej formie czasu Present Continuous trybu przeczącego.

bark     eat      play     read     smile     take      talk       watch

1. I ­­­­­­__________ TV all day yesterday.

2. You __________ a bath when she came in.

3. He __________ football for two hours.

4. She __________ a newspaper.

5. It __________ loudly for half and hour.

6. We __________ to each other.

7. You __________ on the phone at 11 p.m.

8. They __________ breakfast when the postman came.

 

Exercise 3.

Zamień zdania twierdzące na pytania.

 

1. I was watching TV all day yesterday.

2. You were taking a bath when she came in.

3. He was playing football for two hours.

4. She was reading a newspaper.

5. It was barking loudly for half and hour.

6. We were smiling to each other.

7. You were talking on the phone at 11 p.m.

8. They were eating breakfast when the postman came.

 

Exercise 4.

Wstaw w luki czasownik podany w nawiasie w odpowiedniej formie.

They ___________ (talk) quietly when the quarrel ___________ (start). Someone ___________ (tell) them to be calm, but they ___________ (not, obey). They ___________  (look) at each other angrily for some minutes. Suddenly they ___________ (start) fighting. They ___________ (fight) when the police ___________ (come). The police ___________ (separate) them and ___________ (take) them to the police station.

ODPOWIEDZI

Exercise 1

˙ǝɯɐɔ uɐɯʇsod ǝɥʇ uǝɥʍ ʇsɐɟʞɐǝɹq ƃuıʇɐǝ ǝɹǝʍ ʎǝɥʇ ˙8
˙ɯ˙d 11 ʇɐ ǝuoɥd ǝɥʇ uo ƃuıʞןɐʇ ǝɹǝʍ noʎ ˙7
˙ɹǝɥʇo ɥɔɐǝ oʇ ƃuıןıɯs ǝɹǝʍ ǝʍ ˙6
˙ɹnoɥ puɐ ɟןɐɥ ɹoɟ ʎןpnoן ƃuıʞɹɐq sɐʍ ʇı ˙5
˙ɹǝdɐdsʍǝu ɐ ƃuıpɐǝɹ sɐʍ ǝɥs ˙4
˙sɹnoɥ oʍʇ ɹoɟ ןןɐqʇooɟ ƃuıʎɐןd sɐʍ ǝɥ ˙3
˙uı ǝɯɐɔ ǝɥs uǝɥʍ ɥʇɐq ɐ ƃuıʞɐʇ ǝɹǝʍ noʎ ˙2
˙ʎɐpɹǝʇsǝʎ ʎɐp ןןɐ ʌʇ ƃuıɥɔʇɐʍ sɐʍ ı ˙1

Exercise 2

˙ǝɯɐɔ uɐɯʇsod ǝɥʇ uǝɥʍ ʇsɐɟʞɐǝɹq ƃuıʇɐǝ ʇ’uǝɹǝʍ ʎǝɥʇ˙8
˙ɯ˙d 11 ʇɐ ǝuoɥd ǝɥʇ uo ƃuıʞןɐʇ ʇ’uǝɹǝʍ noʎ ˙7
˙ɹǝɥʇo ɥɔɐǝ oʇ ƃuıןıɯs ʇ’uǝɹǝʍ ǝʍ ˙6
˙ɹnoɥ puɐ ɟןɐɥ ɹoɟ ʎןpnoן ƃuıʞɹɐq ʇ’usɐʍ ʇı ˙5
˙ɹǝdɐdsʍǝu ɐ ƃuıpɐǝɹ ʇ’usɐʍ ǝɥs ˙4
˙sɹnoɥ oʍʇ ɹoɟ ןןɐqʇooɟ ƃuıʎɐןd ʇ’usɐʍ ǝɥ ˙3
˙uı ǝɯɐɔ ǝɥs uǝɥʍ ɥʇɐq ɐ ƃuıʞɐʇ ʇ’uǝɹǝʍ noʎ ˙2
˙ʎɐpɹǝʇsǝʎ ʎɐp ןןɐ ʌʇ ƃuıɥɔʇɐʍ ʇ’usɐʍ ı ˙1

Exercise 3

¿ǝɯɐɔ uɐɯʇsod ǝɥʇ uǝɥʍ ʇsɐɟʞɐǝɹq ƃuıʇɐǝ ʎǝɥʇ ǝɹǝʍ ˙8
¿˙ɯ˙d 11 ʇɐ ǝuoɥd ǝɥʇ uo ƃuıʞןɐʇ noʎ ǝɹǝʍ ˙7
¿ɹǝɥʇo ɥɔɐǝ oʇ ƃuıןıɯs ǝʍ ǝɹǝʍ ˙6
¿ɹnoɥ puɐ ɟןɐɥ ɹoɟ ʎןpnoן ƃuıʞɹɐq ʇı sɐʍ ˙5
¿ɹǝdɐdsʍǝu ɐ ƃuıpɐǝɹ ǝɥs sɐʍ ˙4
¿sɹnoɥ oʍʇ ɹoɟ ןןɐqʇooɟ ƃuıʎɐןd ǝɥ sɐʍ ˙3
¿uı ǝɯɐɔ ǝɥs uǝɥʍ ɥʇɐq ɐ ƃuıʞɐʇ noʎ ǝɹǝʍ ˙2
¿ʎɐpɹǝʇsǝʎ ʎɐp ןןɐ ʌʇ ƃuıɥɔʇɐʍ ı sɐʍ ˙1

Exercise 4

˙uoıʇɐʇs ǝɔıןod ǝɥʇ oʇ ɯǝɥʇ ʞooʇ puɐ ɯǝɥʇ pǝʇɐɹɐdǝs ǝɔıןod ǝɥʇ ˙ǝɯɐɔ ǝɔıןod ǝɥʇ uǝɥʍ ƃuıʇɥƃıɟ ǝɹǝʍ ʎǝɥʇ ˙ƃuıʇɥƃıɟ pǝʇɹɐʇs ʎǝɥʇ ʎןuǝppns ˙sǝʇnuıɯ ǝɯos ɹoɟ ʎןıɹƃuɐ ɹǝɥʇo ɥɔɐǝ ʇɐ ƃuıʞooן ǝɹǝʍ ʎǝɥʇ ˙ʎǝqo ʇ’upıp ʎǝɥʇ ʇnq ‚ɯןɐɔ ǝq oʇ ɯǝɥʇ pןoʇ ǝuoǝɯos ˙pǝʇɹɐʇs ןǝɹɹɐnb ǝɥʇ uǝɥʍ ʎןʇǝınb ƃuıʞןɐʇ ǝɹǝʍ ʎǝɥʇ

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s