Lekcja – Communication

Przeczytaj poniższy tekst i rozwiąż ćwiczenia.

Two partners, Brent and Jeb, own a successful cookie baking business. They have been working together for the last five years. When they started their first store, it was with a $500.00 investment, which Brent borrowed from his parents. They now own twelve stores, with yearly revenue dochodzie of over eight million dollars. They consider themselves lucky to have been so successful, and they both enjoy their work. They have recently received an offer from a major znaczącej restaurant company that wants to buy their chain sieć for a healthy sum, which would make them both millionaires several times over. The problem is that Jeb is eager to sell and take early retirement przejść na wsześniejszą emeryturę in the South of France. Brent on the other hand, does not wish to sell the business; as he cannot imagine any type of leisure activity as rewarding as seeing the smiles on the faces of children being brought into his stores by their parents. As a result, they are attempting to work out a deal where Brent buys Jeb out, so that he can retain full control of the company, at the same time keeping it from being put up for sale.

Brent: You know Jeb, I really understand your wanting to pack it in, but I really want to keep the business going.

Jeb: Hey, man, I respect that, and know that it is something special for you. For me though, it’s just been way to earn really good bread.

Brent: Well, I certainly can’t blame you for winić cię za wanting to lie on a Riviera beach for the duration.

Jeb: I appreciate doceniam your understanding. The only problem is that we are 50/50 partners, and if we both don’t agree to sell, I’ve got nothing.

Brent: Yes, it is a great offer. I could never imagine someone being willing to pay almost seven million for our stores.

Jeb: Yeah, I guess we have a right to be proud of all the hard work we’ve put in.

Brent: Amen to that.

Jeb: So what’s the answer? You want to keep it, and I want to sell.

Brent: I just spoke to the bank, and they will probably agree to lend me the money to buy you out.

Jeb: Good deal. Dobra robota. That will solve both our problems. You get to keep the business, and I get to retire to the beach.

Brent: There’s only one hangup.

Jeb: I knew it wouldn’t be that easy!

Brent: The bank is only valuing szacuję the company at six million four, so if we do this, you only walk away with three million two, not the three million five you would have gotten if we sold out together.

Jeb: Brent, you know I love you like a brother, but I have a problem kissing goodbye to three hundred grand.

Brent: That’s understandable. Well, Let’s both sleep on it, and talk again in the A.M.

Jeb: O.K., see you tomorrow.

Brent: Have a good night.

As agreed, both Jeb and Brent “sleep on” the situation, and Brent comes up with a solution znajdzie rozwiązanie that he feels is fair to both parties.

Brent: I propose that you immediately let me buy you out for the three million two I can get from the bank, and I’ll sign a note guaranteeing to repay you the other three
hundred thousand you would have gotten. I could pay this over a five year period.

Jeb: That’s very sporting of you to bardzo uczciwe z twojej strony, but I’ve been thinking. If your folks hadn’t lent you the startup money in the first place, we would never have gotten where we are now.

Brent: What are you trying to say?

Jeb: That I shouldn’t be greedy chciwy, but should just take the three million two and run. That would be fair for both of us, because you shouldn’t be penalized ukarany for wanting to keep the business going.

Brent: That’s really generous. Are you absolutely sure?

Jeb: Yes, I am. Why don’t you finalize the arrangements with the bank, and I’ll sign the papers as soon as they are ready.

Brent: Thanks again. That is really great of you; you are quite a guy!

Jeb: Don’t get too sappy on me, or I’ll change my mind!

 

☻Exercise 1

Put following words into the text.

as     as     at     by     for     for     for     from     from     from    in     into     of     of     on     on     with     with

Two partners, Brent and Jeb, own a successful cookie baking business. They have been working together _____ the last five years. When they started their first store, it was _____ a $500.00 investment, which Brent borrowed _____ his parents. They now own twelve stores, _____ yearly revenue of over eight million dollars. They consider themselves lucky to have been so successful, and they both enjoy their work. They have recently received an offer _____ a major restaurant company that wants to buy their chain _____ a healthy sum, which would make them both millionaires several times over. The problem is that Jeb is eager to sell and take early retirement _____ the South of France. Brent _____ the other hand, does not wish to sell the business; as he cannot imagine any type _____ leisure activity as rewarding _____ seeing the smiles _____ the faces of children being brought _____ his stores _____ their parents. _____ a result, they are attempting to work out a deal where Brent buys Jeb out, so that he can retain full control _____ the company, _____ the same time keeping it _____ being put up _____ sale.

 

☻Exercise 2

Gerund or Infinitive. Choose the correct sentence.

1 a)  They consider themselves lucky to have been so successful, and they both enjoy

their work.

b)  They consider themselves lucky having been so successful, and they both enjoy

their work.

 

2 a)  A major restaurant company wants to buy their chain for a healthy sum.

b)  A major restaurant company wants buying their chain for a healthy sum.

 

3 a)  Jeb is eager to sell and take early retirement in the South of France.

b)  Jeb is eager selling and taking early retirement in the South of France.

 

4 a)  Brent does not wish to sell the business.

b)  Brent does not wish selling the business.

 

5 a)  They are attempting to work out a deal where Brent buys Jeb out, so that he can retain full control            of the company.

b)  They are attempting working out a deal where Brent buys Jeb out, so that he

can retain full control of the company.

 

6 a)  I really understand your wanting to pack it in, but I really want to keep the business going.

b) I really understand your wanting packing it in, but I really want keeping the business going.

 

7 a)  I certainly can’t blame you for wanting to lie on a Riviera beach.

b)  I certainly can’t blame you for wanting lying on a Riviera beach.

 

8 a)  If we both don’t agree to sell, I’ve got nothing.

b)  If we both don’t agree selling, I’ve got nothing.

 

9 a)  I could never imagine someone being willing to pay almost seven million for our stores.

b)  I could never imagine someone to be willing paying almost seven million for our  stores.

 

10 a)  I guess we have a right to be proud of all the hard work we’ve put in.

b)  I guess we have a right being proud of all the hard work we’ve put in.

 

11 a)  They will probably agree to lend me the money to buy you out.

b)  They will probably agree lending me the money buying you out.

 

12 a)  I propose that you immediately let me to buy you out for the three million.

b)  I propose that you immediately let me buy you out for the three million.

 

13 a)  What are you trying to say?

b)  What are you trying saying?

 

 

 

ODPOWIEDZI

Exercise 1

˙ǝןɐs ɹoɟ dn ʇnd ƃuıǝq ɯoɹɟ ʇı ƃuıdǝǝʞ ǝɯıʇ ǝɯɐs ǝɥʇ ʇɐ ‚ʎuɐdɯoɔ ǝɥʇ ɟo ןoɹʇuoɔ ןןnɟ uıɐʇǝɹ uɐɔ ǝɥ ʇɐɥʇ os ‚ʇno qǝɾ sʎnq ʇuǝɹq ǝɹǝɥʍ ןɐǝp ɐ ʇno ʞɹoʍ oʇ ƃuıʇdɯǝʇʇɐ ǝɹɐ ʎǝɥʇ ‚ʇןnsǝɹ ɐ sɐ ˙sʇuǝɹɐd ɹıǝɥʇ ʎq sǝɹoʇs sıɥ oʇuı ʇɥƃnoɹq ƃuıǝq uǝɹpןıɥɔ ɟo sǝɔɐɟ ǝɥʇ uo sǝןıɯs ǝɥʇ ƃuıǝǝs sɐ ƃuıpɹɐʍǝɹ sɐ ʎʇıʌıʇɔɐ ǝɹnsıǝן ɟo ǝdʎʇ ʎuɐ ǝuıƃɐɯı ʇouuɐɔ ǝɥ sɐ ؛ssǝuısnq ǝɥʇ ןןǝs oʇ ɥsıʍ ʇou sǝop ‚puɐɥ ɹǝɥʇo ǝɥʇ uo ʇuǝɹq ˙ǝɔuɐɹɟ ɟo ɥʇnos ǝɥʇ uı ʇuǝɯǝɹıʇǝɹ ʎןɹɐǝ ǝʞɐʇ puɐ ןןǝs oʇ ɹǝƃɐǝ sı qǝɾ ʇɐɥʇ sı ɯǝןqoɹd ǝɥʇ ˙ɹǝʌo sǝɯıʇ ןɐɹǝʌǝs sǝɹıɐuoıןןıɯ ɥʇoq ɯǝɥʇ ǝʞɐɯ pןnoʍ ɥɔıɥʍ ‚ɯns ʎɥʇןɐǝɥ ɐ ɹoɟ uıɐɥɔ ɹıǝɥʇ ʎnq oʇ sʇuɐʍ ʇɐɥʇ ʎuɐdɯoɔ ʇuɐɹnɐʇsǝɹ ɹoɾɐɯ ɐ ɯoɹɟ ɹǝɟɟo uɐ pǝʌıǝɔǝɹ ʎןʇuǝɔǝɹ ǝʌɐɥ ʎǝɥʇ ˙ʞɹoʍ ɹıǝɥʇ ʎoɾuǝ ɥʇoq ʎǝɥʇ puɐ ‚ןnɟssǝɔɔns os uǝǝq ǝʌɐɥ oʇ ʎʞɔnן sǝʌןǝsɯǝɥʇ ɹǝpısuoɔ ʎǝɥʇ ˙sɹɐןןop uoıןןıɯ ʇɥƃıǝ ɹǝʌo ɟo ǝnuǝʌǝɹ ʎןɹɐǝʎ ɥʇıʍ ‚sǝɹoʇs ǝʌןǝʍʇ uʍo ʍou ʎǝɥʇ ˙sʇuǝɹɐd sıɥ ɯoɹɟ pǝʍoɹɹoq ʇuǝɹq ɥɔıɥʍ ‚ʇuǝɯʇsǝʌuı 00˙005$ ɐ ɥʇıʍ sɐʍ ʇı ‚ǝɹoʇs ʇsɹıɟ ɹıǝɥʇ pǝʇɹɐʇs ʎǝɥʇ uǝɥʍ ˙sɹɐǝʎ ǝʌıɟ ʇsɐן ǝɥʇ ɹoɟ ɹǝɥʇǝƃoʇ ƃuıʞɹoʍ uǝǝq ǝʌɐɥ ʎǝɥʇ ˙ssǝuısnq ƃuıʞɐq ǝıʞooɔ ןnɟssǝɔɔns ɐ uʍo ‚qǝɾ puɐ ʇuǝɹq ‚sɹǝuʇɹɐd oʍʇ

Exercise 2
¿ʎɐs oʇ ƃuıʎɹʇ noʎ ǝɹɐ ʇɐɥʍ (ɐ31
˙uoıןןıɯ ǝǝɹɥʇ ǝɥʇ ɹoɟ ʇno noʎ ʎnq ǝɯ ʇǝן ʎןǝʇɐıpǝɯɯı noʎ ʇɐɥʇ ǝsodoɹd ı (q21
˙ʇno noʎ ʎnq oʇ ʎǝuoɯ ǝɥʇ ǝɯ puǝן oʇ ǝǝɹƃɐ ʎןqɐqoɹd ןןıʍ ʎǝɥʇ (ɐ11
˙uı ʇnd ǝʌ’ǝʍ ʞɹoʍ pɹɐɥ ǝɥʇ ןןɐ ɟo pnoɹd ǝq oʇ ʇɥƃıɹ ɐ ǝʌɐɥ ǝʍ ssǝnƃ ı (ɐ01
˙sǝɹoʇs
ɹno ɹoɟ uoıןןıɯ uǝʌǝs ʇsoɯןɐ ʎɐd oʇ ƃuıןןıʍ ƃuıǝq ǝuoǝɯos ǝuıƃɐɯı ɹǝʌǝu pןnoɔ ı (ɐ9
˙ƃuıɥʇou ʇoƃ ǝʌ’ı ‚ןןǝs oʇ ǝǝɹƃɐ ʇ’uop ɥʇoq ǝʍ ɟı (ɐ8
˙ɥɔɐǝq ɐɹǝıʌıɹ ɐ uo ǝıן oʇ ƃuıʇuɐʍ ɹoɟ noʎ ǝɯɐןq ʇ’uɐɔ ʎןuıɐʇɹǝɔ ı (ɐ7
˙ƃuıoƃ ssǝuısnq
ǝɥʇ dǝǝʞ oʇ ʇuɐʍ ʎןןɐǝɹ ı ʇnq ‚uı ʇı ʞɔɐd oʇ ƃuıʇuɐʍ ɹnoʎ puɐʇsɹǝpun ʎןןɐǝɹ ı (ɐ6
˙ʎuɐdɯoɔ ǝɥʇ ɟo ןoɹʇuoɔ ןןnɟ uıɐʇǝɹ uɐɔ
ǝɥ ʇɐɥʇ os ‚ʇno qǝɾ sʎnq ʇuǝɹq ǝɹǝɥʍ ןɐǝp ɐ ʇno ʞɹoʍ oʇ ƃuıʇdɯǝʇʇɐ ǝɹɐ ʎǝɥʇ (ɐ5
˙ssǝuısnq ǝɥʇ ןןǝs oʇ ɥsıʍ ʇou sǝop ʇuǝɹq (ɐ4
˙ǝɔuɐɹɟ ɟo ɥʇnos ǝɥʇ uı ʇuǝɯǝɹıʇǝɹ ʎןɹɐǝ ǝʞɐʇ puɐ ןןǝs oʇ ɹǝƃɐǝ sı qǝɾ (ɐ3
˙ɯns ʎɥʇןɐǝɥ ɐ ɹoɟ uıɐɥɔ ɹıǝɥʇ ʎnq oʇ sʇuɐʍ ʎuɐdɯoɔ ʇuɐɹnɐʇsǝɹ ɹoɾɐɯ ɐ (ɐ2
˙ʞɹoʍ ɹıǝɥʇ
ʎoɾuǝ ɥʇoq ʎǝɥʇ puɐ ‚ןnɟssǝɔɔns os uǝǝq ǝʌɐɥ oʇ ʎʞɔnן sǝʌןǝsɯǝɥʇ ɹǝpısuoɔ ʎǝɥʇ (ɐ1

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s