Lekcja – Czas Present Simple

Czas Present Simple (czas teraźniejszy prosty), czasownik be (być)

W czasie Present Simple czasownik be (być) ma trzy formy osobowe: am, are, is. Istnieją też równorzędne formy skrócone ‘m, ‘re, ‘s

 

Zdania twierdzące.

I am hungry.                 = I’m hungry.          Ja jestem głodny/a.

You are hungry.           = You’re hungry.        Ty jesteś głodny/a.

He is hungry.                = He’s hungry.            On jest głodny.

She is hungry.               = She’s hungry.            Ona jest głodna.

It is hungry.                  = It’s hungry.               Ono jest głodne.

We are hungry.            = We’re hungry.          My jesteśmy głodni/e.

You are hungry.           = You’re hungry.         Wy jesteście głodni/e.

They are hungry.          = They’re hungry.        Oni są głodni/ One są głodne.

 

Zdania przeczące.

Czasownik be łączy się z partykułą not. W ten sposób tworzymy przeczenie. Możemy pisać not oddzielnie, lub połączyć je z czasownikiem be. Jest to niemożliwe tylko w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Innymi słowy – am nie da się połączyć z not.

I am not tired.              = I am not tired.           = I’m not tired.            Ja nie jestem zmęczony/a.

You are not tired.         = You aren’t tired.       = You’re not tired.       Ty nie jesteś zmęczony/a.

He is not tired.             = He isn’t tired.            = He’s not tired.          On nie jest zmęczony.

She is not tired.            = She isn’t tired.          = She’s not tired.         Ona nie jest zmęczona.

It is not tired.               = It isn’t tired. = It’s not tired.             Ono nie jest zmęczone.

We are not tired.          = We aren’t tired.        = We’re not tired.        My nie jesteśmy zmęczeni/one.

You are not tired.         = You aren’t tired.       = You’re not tired.       Wy nie jesteście zmęczeni/one.

They are not tired.        = They aren’t tired.      = They’re not tired.      Oni nie są zmęczeni/ One nie są zmęczone.

 

Zdania pytające.

Pytania tworzymy za pomocą inwersji (przeniesienia czasownika be przed podmiot).

Am I late?        Czy jestem spóźniony/a?

Are you late?   Czy jesteś spóźniony/a?

Is she late?       Czy ona jest spóźniona?

Is he late?        Czy on jest spóźniony?

Is it late?          Czy ono jest spóźnione?

Are we late?    Czy jesteśmy spóźnieni/one?

Are you late?   Czy jesteście spóźnieni/one?

Are they late?   Czy oni są spóźnieni/Czy one są spóźnione?

 

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2.

Wstaw odpowiednią formę czasownika be.

I ______ not a boy. I ______a girl.

She ______ a nurse.

They ______ not tired.

What ______ your job?

How ______ you?

How ______ he?

______ she from London?

______ you hungry?

______ he Spanish?

What ______ her name?

How much ______ it?

We ______ not mechanics.

______ you happy?

We ______ Polish.

______ she cold?

 

Plurals (liczba mnoga rzeczowników)

Liczbę mnogą rzeczowników w większości przypadków tworzymy przez dodanie końcówki –s

np.:

girl                   girls

table                tables

book                books

pub                  pubs

 

Gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na -s, -x, -sh, -ch, w liczbie mnogiej dodajemy końcówkę –es

np.:

box                  boxes

match               matches

bus                  buses

dish                  dishes

 

Gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na -y, przed którym stoi spółgłoska, y zastępujemy końcówką –ies

baby                babies

story                stories

country           countries

 

Gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na -y, przed którym stoi samogłoska, y pozostaje, dodajemy tylko końcówkę –s.

boy                  boys

day                  days

 

UWAGA!

Część rzeczowników ma nieregularną liczbę mnogą

man                 men

woman             women

child                 children

foot                  feet

person             people

tooth                teeth

 

Ćwiczenie 2

Podaj liczbę mnogą rzeczowników:

Tekst                                             Odpowiedź

friend

watch

child

foot

key

shop

exam

 

Articles (przedimki)

Przedimek nieokreślony a występuje przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej.

Przedimka nieokreślonego używamy mówiąc o rzeczowniku w sensie ogólnym (jakiś, jeden z wielu), nie konkretnym.

A book is on the table. (jakaś) Książka jest na stole.

A cup of tea, please. Poproszę filiżankę herbaty. (nie jakąś konkretną, tylko ogólnie –herbatę )

This is a nice dress. To jest ładna sukienka. (Ładnych sukienek może być wiele)

 

Przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłoski zamiast „a” używamy „an”.

An actor

An egg

An apple

Przedimka określonego the używamy przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej, gdy rozmówcy wiedzą, o czym konkretnie jest mowa.

The book on the table is interesting. (Ta) Książka na stole jest interesująca (nikt nie ma wątpliwości, jaka to książka – wszyscy ją widzą)

The house of Mary is big. Dom Mary jest duży. (Mary ma tylko jeden dom, wiemy o który chodzi)

 

Possessives (dopełniacz)

Dopełniacz w języku angielskim ma formę konstrukcji:

 rzeczownik + of + „właściciel”

np.:

a book of the teacher   książka nauczyciela

the story of my life        historia mojego życia

a play of Shakespeare  sztuka Szekspira

a box of matches          pudełko zapałek

the end of the year       koniec roku

the teacher of English   nauczyciel angielskiego

 

Possessive ‘s (Saxon Genitive – tzw. dopełniacz saksoński)

W przypadku rzeczowników ożywionych znacznie częściej używany jest tzw. Saxon Genitive (dopełniacz saksoński).

Ma on formę:

w liczbie pojedynczej ‘s (apostrof + s)

w liczbie mnogiej (apostrof) z wyjątkiem rzeczowników nieregularnych, nie kończących się na –s

UWAGA! Nie używamy wtedy przedimków a i the, dane rzeczowniki są już wystarczająco określone. Przedimka możemy użyć tylko wtedy, gdy określa on właściciela (a visit of the Quinn = the Quinn’s visit, wizyta Królowej (w domyśle – angielskiej).

np.:

Ann’s house              dom Anny

my father’s car           samochód mojego ojca

Bob’s sister               siostra Boba

teacher’s book          książka nauczyciela

women’s room          pokój kobiet

Ćwiczenie 3

Zamień na Saxon Genitive tam gdzie to możliwe

1. the centre of the town   –

2. a cup of tea  –

3. the hat of my mother  –

4. the top of the tree  –

5. the tea of his father  –

6. the voice of Sting  –

 

Zaimki dzierżawcze

Oczywiście zamiast mówić, że „to jest pokój Mary”, możemy powiedzieć, że „to jest jej pokój”.

Wyróżniamy następujące zaimki dzierżawcze:

My room.        My pokój.

Your voice.      Twój głos.

His cup.           Jego filiżanka.

Her hat.           Jej kapelusz.

Its milk.            Jego mleko.

Our story.        Nasza historia.

 

UWAGA!

Przed zaimkami dzierżawczymi NIGDY nie używamy przedimków a i the.

 

ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ

Ćwiczenie 1

¿pןoɔ ǝɥs sı
˙ɥsıןod ǝɹɐ ǝʍ
¿ʎddɐɥ noʎ ǝɹɐ
˙sɔıuɐɥɔǝɯ ʇou ǝɹɐ ǝʍ
¿ʇı sı ɥɔnɯ ʍoɥ
¿ǝɯɐu ɹǝɥ sı ʇɐɥʍ
¿ɥsıuɐds ǝɥ sı
¿ʎɹƃunɥ noʎ ǝɹɐ
¿uopuoן ɯoɹɟ ǝɥs sı
¿ǝɥ sı ʍoɥ
¿noʎ ǝɹɐ ʍoɥ
¿qoɾ ɹnoʎ sı ʇɐɥʍ
˙pǝɹıʇ ʇou ǝɹɐ ʎǝɥʇ
˙ǝsɹnu ɐ sı ǝɥs
˙ןɹıƃ ɐ ɯɐ ı ˙ʎoq ɐ ʇou ɯɐ ı

Ćwiczenie 2

sɯɐxǝ
sdoɥs
sʎǝʞ
ʇǝǝɟ
uǝɹpןıɥɔ
sǝɥɔʇɐʍ
spuǝıɹɟ

Ćwiczenie 3

ǝɔıoʌ s’ƃuıʇs ˙6
ɐǝʇ s’ɹǝɥʇɐɟ sıɥ ˙5
ʇɐɥ s’ɹǝɥʇoɯ ʎɯ˙3

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s